ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: Name>ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ>ਹੋਟਲ ਲੀਵਰ
ਹੋਟਲ ਲੀਵਰਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
1, ਹੋਟਲ ਦਾ ਲੀਵਰ ਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ?

1. ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਵਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਵਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2. ਬਰੇਕ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਟੂਲ ਵਰਤੋਂ ।

3. ਮਸ਼ੀਨ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਵੀਲ ਵਰਤੋਂ ਕਿ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦੂਰੀ ਲਈ ਲਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਲਿਫ਼ਟ

4. ਮੈਨੁਅਲ ਚੱਲਣ ਗੀਅਰ ਅਤੇ ਦਸਤੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਲੇਵਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

2, ਹੋਟਲ ਲੀਵਰਟਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

1. ਐਲੀਵੇਟਰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਹੋਟਲ ਦਾ ਲੀਵਰ ਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਲੀਵਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਟੇਲ ਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਜ

2. ਐਲੀਵੇਟਰ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤੀ ਲੀਵੇਟਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਐਲੀਵੇਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਹਿਸ ਦੀ ਅਕਾਇਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

3. ਇਲੀਵੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

Name

4. ਜਦੋਂ ਲਿਵਟਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ

ਲੀਵਰ ਦੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ਸ

TAGSਲੇਬਲ:
ਸੰਬੰਧਿਤਹੋਟਲ ਲੀਵਰਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
  •   +86
  •   +1
  •   +355
  •   +213
  •   +93
  •   +54
  •   +971
  •   +297
  •   +968
  •   +994
  •   +247
  •   +20
  •   +251
  •   +353
  •   +372
  •   +376
  •   +244
  •   +1
  •   +1
  •   +43
  •   +61
  •   +853
  •   +1
  •   +675
  •   +1
  •   +92
  •   +595
  •   +970
  •   +973
  •   +507
  •   +55
  •   +375
  •   +1
  •   +359
  •   +1
  •   +389
  •   +229
  •   +32
  •   +354
  •   +1
  •   +48
  •   +387
  •   +591
  •   +501
  •   +267
  •   +975
  •   +226
  •   +257
  •   +850
  •   +240
  •   +45
  •   +49
  •   +670
  •   +228
  •   +1
  •   +1
  •   +7
  •   +593
  •   +291
  •   +33
  •   +298
  •   +689
  •   +594
  •   +590
  •   +39
  •   +63
  •   +679
  •   +358
  •   +238
  •   +500
  •   +220
  •   +242
  •   +243
  •   +57
  •   +506
  •   +1
  •   +299
  •   +995
  •   +53
  •   +590
  •   +1
  •   +592
  •   +7
  •   +509
  •   +82
  •   +31
  •   +599
  •   +1
  •   +382
  •   +504
  •   +686
  •   +253
  •   +996
  •   +224
  •   +245
  •   +1
  •   +233
  •   +241
  •   +855
  •   +420
  •   +263
  •   +237
  •   +974
  •   +1
  •   +269
  •   +383
  •   +225
  •   +965
  •   +385
  •   +254
  •   +682
  •   +599
  •   +371
  •   +266
  •   +856
  •   +961
  •   +370
  •   +231
  •   +218
  •   +423
  •   +262
  •   +352
  •   +250
  •   +40
  •   +261
  •   +960
  •   +356
  •   +265
  •   +60
  •   +223
  •   +692
  •   +596
  •   +230
  •   +222
  •   +1
  •   +1
  •   +976
  •   +1
  •   +880
  •   +51
  •   +691
  •   +95
  •   +373
  •   +212
  •   +377
  •   +258
  •   +52
  •   +264
  •   +27
  •   +211
  •   +674
  •   +505
  •   +977
  •   +227
  •   +234
  •   +683
  •   +47
  •   +672
  •   +680
  •   +351
  •   +81
  •   +46
  •   +41
  •   +503
  •   +685
  •   +381
  •   +232
  •   +221
  •   +357
  •   +248
  •   +966
  •   +590
  •   +239
  •   +290
  •   +1
  •   +1
  •   +378
  •   +508
  •   +1
  •   +94
  •   +421
  •   +386
  •   +268
  •   +249
  •   +597
  •   +677
  •   +252
  •   +992
  •   +886
  •   +66
  •   +255
  •   +676
  •   +1
  •   +1
  •   +216
  •   +688
  •   +90
  •   +993
  •   +690
  •   +681
  •   +678
  •   +502
  •   +58
  •   +673
  •   +256
  •   +380
  •   +598
  •   +998
  •   +34
  •   +30
  •   +852
  •   +65
  •   +687
  •   +64
  •   +36
  •   +963
  •   +1
  •   +374
  •   +967
  •   +964
  •   +98
  •   +972
  •   +39
  •   +91
  •   +62
  •   +44
  •   +1
  •   +246
  •   +962
  •   +84
  •   +260
  •   +235
  •   +350
  •   +56
  •   +236