ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: Name>ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ>Name
Nameਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
1. ਵਿਲਾ ਐਲੀਵੇਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਾਇਲ ਮੈਂਬ ਇਹ ਇੱਕ ਬਲਿਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰ ਉੱਪਰੀ ਪਰਿਭਾਸ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੰਸਟਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਸਾਲ ਸਟੋਰ- ਫਾਰ

2. ਰੇਟ ਗਤੀ । ਵੀਲਾ ਲੀਵਰ ਦੀ ਰੇਟ ਗਤੀ 0.4 m/s ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰ ਦੁੱਬੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀਲਾ ਲੀਵਰ ਦੀ ਰੇਟ ਗਤੀ 0.3 m/s ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀਲਾ ਲੀਵਰ ਦੀ ਗਤੀ 0,4 m/s ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕਰੁ ਲੀਵ

3. ਜਾਰਨੀ। Name Name ਸਧਾਰਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੌਤੇ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 12 ਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। Name

4. ਰੇਟ ਲੋਡ ਕੈਮਲਟੀ । ਇਹ ਨੈੱਟ ਬੋਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗਣਨਾ ਹੈ (ਹੈਂਡਰੇਲ ਨਾਲ ਲੋੜੀਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 250 ਕਿਲੋਗ/m2; ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਲੋਡ ਕੈਮਲਟੀ 400 ਕਿਲੋਗ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਲਾ ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੀ ਕੈਮਲਟੀ ਨੂੰ 180 ਕਿਲੋਗ, 26ਕਿਲੋਗ, 320 ਕਿਲੋਗ ਅਤੇ 400 ਕਿਲੋਗ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ

5. ਲਾਈਫ਼ਟ ਕਾਰ ਖੇਤਰ। ਲਾਈਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਨੈੱਟ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਹੈਂਡਰੇਲ ਨਾਲ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ) 1, 6 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਉੱ ਸਧਾਰਨ, ਵੱਧ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਵੱਧੋ- ਵੱਧ ਕਾਰ ਏਰੀਆਂ ਨੂੰ 1.2 ਮੀਟਰ * 1.3 ਮੀਟਰ, 1.15 ਮੀਟਰ * 1.35 ਮੀਟਰ, 1.1 ਮੀਟਰ * 1.4 ਮੀਟਰ, ਆਦਿ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਲੀਵਰ ਦਾ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ

TAGSਲੇਬਲ:
ਸੰਬੰਧਿਤNameਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
  •   +86
  •   +1
  •   +355
  •   +213
  •   +93
  •   +54
  •   +971
  •   +297
  •   +968
  •   +994
  •   +247
  •   +20
  •   +251
  •   +353
  •   +372
  •   +376
  •   +244
  •   +1
  •   +1
  •   +43
  •   +61
  •   +853
  •   +1
  •   +675
  •   +1
  •   +92
  •   +595
  •   +970
  •   +973
  •   +507
  •   +55
  •   +375
  •   +1
  •   +359
  •   +1
  •   +389
  •   +229
  •   +32
  •   +354
  •   +1
  •   +48
  •   +387
  •   +591
  •   +501
  •   +267
  •   +975
  •   +226
  •   +257
  •   +850
  •   +240
  •   +45
  •   +49
  •   +670
  •   +228
  •   +1
  •   +1
  •   +7
  •   +593
  •   +291
  •   +33
  •   +298
  •   +689
  •   +594
  •   +590
  •   +39
  •   +63
  •   +679
  •   +358
  •   +238
  •   +500
  •   +220
  •   +242
  •   +243
  •   +57
  •   +506
  •   +1
  •   +299
  •   +995
  •   +53
  •   +590
  •   +1
  •   +592
  •   +7
  •   +509
  •   +82
  •   +31
  •   +599
  •   +1
  •   +382
  •   +504
  •   +686
  •   +253
  •   +996
  •   +224
  •   +245
  •   +1
  •   +233
  •   +241
  •   +855
  •   +420
  •   +263
  •   +237
  •   +974
  •   +1
  •   +269
  •   +383
  •   +225
  •   +965
  •   +385
  •   +254
  •   +682
  •   +599
  •   +371
  •   +266
  •   +856
  •   +961
  •   +370
  •   +231
  •   +218
  •   +423
  •   +262
  •   +352
  •   +250
  •   +40
  •   +261
  •   +960
  •   +356
  •   +265
  •   +60
  •   +223
  •   +692
  •   +596
  •   +230
  •   +222
  •   +1
  •   +1
  •   +976
  •   +1
  •   +880
  •   +51
  •   +691
  •   +95
  •   +373
  •   +212
  •   +377
  •   +258
  •   +52
  •   +264
  •   +27
  •   +211
  •   +674
  •   +505
  •   +977
  •   +227
  •   +234
  •   +683
  •   +47
  •   +672
  •   +680
  •   +351
  •   +81
  •   +46
  •   +41
  •   +503
  •   +685
  •   +381
  •   +232
  •   +221
  •   +357
  •   +248
  •   +966
  •   +590
  •   +239
  •   +290
  •   +1
  •   +1
  •   +378
  •   +508
  •   +1
  •   +94
  •   +421
  •   +386
  •   +268
  •   +249
  •   +597
  •   +677
  •   +252
  •   +992
  •   +886
  •   +66
  •   +255
  •   +676
  •   +1
  •   +1
  •   +216
  •   +688
  •   +90
  •   +993
  •   +690
  •   +681
  •   +678
  •   +502
  •   +58
  •   +673
  •   +256
  •   +380
  •   +598
  •   +998
  •   +34
  •   +30
  •   +852
  •   +65
  •   +687
  •   +64
  •   +36
  •   +963
  •   +1
  •   +374
  •   +967
  •   +964
  •   +98
  •   +972
  •   +39
  •   +91
  •   +62
  •   +44
  •   +1
  •   +246
  •   +962
  •   +84
  •   +260
  •   +235
  •   +350
  •   +56
  •   +236